Het is belangrijk om te weten wat nu geldt, terwijl je nog werkt, maar ook om te begrijpen waar je naar toe werkt. Hoe zit dat nou als je met pensioen gaat? Wat is daarover afgesproken? We hebben een greep uit de CAO genomen dat specifiek over pensioenen gaat (CAO bijlage 8).

Pensioensregeling KLM Grond

UITVOERINGSBEPALINGEN REGELINGEN DEELTIJD VOORAFGAAND AAN PENSIOEN (ART. 5.6)

I. Regeling “deeltijd voorafgaand aan pensioen”
Werknemers kunnen vanaf 10 jaar vóór de AOW-leeftijd (binnen onderstaande condities), gebruik maken van de regeling “deeltijd voorafgaand aan pensioen”, mits zij voorafgaand aan deze periode minimaal 3 jaar in hetzelfde dan wel in een hoger contract percentage hebben gewerkt. De regeling houdt in dat werknemers de mogelijkheid krijgen om minder te werken, waarbij hun pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van hun eerdere contractpercentage*. Na gebruikmaking van de regeling geldt de verplichting om aansluitend met (pre)pensioen te gaan.

De volgende vaste varianten zijn mogelijk:

Huidig contractpercentage
100% 90-99% 80-89% 51-79%

Percentage werken
80% 70% 60% 50%

Percentage loon
80% 70% 60% 50%

Percentage pensioenopbouw
100%
90-99%
80-89% 51-79%

Randvoorwaarde:

Deze regeling kan alleen worden aangeboden als deze past en blijft passen binnen de kaders van de betreffende wet- en regelgeving. Werknemers die gebruik maken van de regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen cao 2016 kunnen gebruik maken van de regeling per 1 januari 2019 door een lager contractpercentage* te kiezen. De oorspronkelijk gekozen pensioendatum blijft daarbij gehandhaafd.

Uitvoering:

De huidige arbeidsduur wordt teruggebracht naar 80% resp. 70% resp. 60% resp. 50% t.o.v. een full- time dienstverband. Dat betekent dat het salaris en alle overige arbeidsvoorwaarden naar rato van de nieuwe arbeidsduur van toepassing zijn, zoals:

*alle vormen van verlof;
*roosters en de daarmee gerelateerde (garantie) ploegendiensttoeslag en ER uren.

Als gevolg van het aangepaste rooster is de overbruggingstoeslag van toepassing.

Een eventuele garantie ploegendiensttoeslag (cao bijlage 3D V (2) c.3.) wordt naar rato aangepast aan het nieuwe salaris. Er wordt geen nieuwe garantie ploegendiensttoeslag gegenereerd als gevolg van deze regeling. Gedurende de periode van gebruikmaking van de regeling wordt de pensioenopbouw binnen fiscale regels voorgezet op basis van de huidige* bruto pensioengrondslag (huidig salaris en aanvullende elementen zoals ploegendiensttoeslag). De pensioenpremie werknemers is eveneens gebaseerd op de huidige* pensioenopbouw.

*Indien er voor wordt gekozen meer dan 20% minder te gaan werken dan het huidige contractpercentage, geldt als percentage pensioenopbouw het gekozen percentage werken +20%. Voorbeeld: iemand heeft thans een contractpercentage van 90% en wil 50% gaan werken. De pensioenopbouw wordt dan 50% + 20% = 70%.

II. Tijdelijke regeling “deeltijd voorafgaand aan pensioen”
Werknemers die per 1 januari 2019 60 jaar of ouder zijn, kunnen met ingang van 1 januari 2019 gedurende 3 jaar (binnen onderstaande condities), gebruik maken van de “Tijdelijke regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen”, mits zij voorafgaand aan deze periode minimaal 3 jaar in hetzelfde dan wel in een hoger contract percentage hebben gewerkt. Dit houdt in dat werknemers de mogelijkheid krijgen om minder te werken onder gedeeltelijk behoud van loon, waarbij hun pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van hun eerdere contractpercentage* (conform onderstaande tabel).

Aan werknemers die hiervoor kiezen wordt geen “Extra vrije tijd voor oudere werknemers” (cao Grond bijlage 5A) toegekend. Deze dagen worden geacht te zijn opgenomen. Ook vervalt het recht op de extra ER-factor. Na gebruikmaking van de regeling geldt de verplichting om aansluitend met (pre)pensioen te gaan.

De volgende vaste varianten zijn mogelijk:

Huidig contractpercentage
100% 90-99% 80-89% 70-79% 60-69%

Percentage werken
80% 70% 60% 50% 50%

Percentage loon
90% 80% 70% 60% 55%

Percentage pensioenopbouw
100%
90-99%
80-89% 70-79% 60-69%

Werknemers die per 1 januari 2019 60 jaar of ouder zijn kunnen gebruik maken van de Regeling I en vervolgens aansluitend gebruik maken van deze tijdelijke regeling, op basis van het dan geldende contractpercentage. Dit betekent dat een werknemer die 80%-80%-100% werkt aansluitend in aanmerking komt voor 60%-70%-80% variant. Werknemers die gebruik maken van de tijdelijke regeling cao 2016 kunnen gebruik maken van de regeling per 1 januari 2019 door een lager contractpercentage* te kiezen. De oorspronkelijk gekozen pensioendatum blijft daarbij gehandhaafd.

Randvoorwaarde:

Deze regeling kan alleen worden aangeboden als deze past en blijft passen binnen de kaders van de betreffende wet- en regelgeving.

Uitvoering:

De huidige arbeidsduur wordt teruggebracht naar 80% resp. 70% resp. 60% resp. 50% t.o.v. een full- time dienstverband. Dat betekent dat het salaris en alle overige arbeidsvoorwaarden naar rato van de nieuwe arbeidsduur van toepassing zijn, zoals:

* alle vormen van verlof;
* roosters en de daarmee gerelateerde (garantie) ploegendiensttoeslag en ER uren.

Het (nieuwe) salaris wordt aangevuld met een toeslag tot 90% resp. 80% resp. 70% resp. 60% resp. 55% van het fulltime salaris. Vakantiegeld en eindejaarsuitkering of Variabel Inkomen tellen mee in de toeslag. Voor de berekening van de toeslag over het Variabel Inkomen wordt hiervoor het at-target niveau toegepast. Deze toeslag wordt vermeerderd met de salarisverhogingen waarvan tussen de KLM en werknemersorganisaties is overeengekomen dat deze een algemeen karakter dragen. De toeslag telt voor wat betreft het maandsalaris mee in de grondslag van de winstdelingsregeling.

Een eventuele garantie ploegendiensttoeslag (cao bijlage 3D V (2) c.3.) wordt naar rato aangepast aan het nieuwe salaris. Er wordt geen nieuwe garantie ploegendiensttoeslag gegenereerd als gevolg van deze regeling. Over de actuele uitbetaalde ploegendiensttoeslag of mobiliteitstoeslag wordt bij ingang van de regeling een extra toeslag van 12,5% betaald. De overbruggingstoeslag als gevolg van een lagere tewerkstelling is niet van toepassing.

Deze extra toeslag is vanaf 1 januari 2019 ook van toepassing voor werknemers die reeds gebruik maken van de tijdelijke regeling van 2016.

Gedurende de periode van gebruikmaking van de regeling wordt de pensioenopbouw binnen fiscale regels voorgezet op basis van de huidige* bruto pensioengrondslag (huidige salaris en aanvullende elementen zoals ploegendiensttoeslag). De pensioenpremie werknemers is eveneens gebaseerd op de huidige pensioenopbouw(dus iemand die 100% werkte, blijft 100% deelnemersbijdrage betalen. Iemand die 80% werkte, blijft 80% betalen).*

*Indien er voor wordt gekozen meer dan 20% minder te gaan werken dan het huidige contractpercentage, geldt als percentage pensioenopbouw het gekozen percentage werken +20%. Voorbeeld: iemand heeft thans een contractpercentage van 90% en wil 50% gaan werken. Het percentage loon wordt dan 55% en de pensioenopbouw 50% + 20% = 70%.

Voorwaarden en condities
1. Werknemers dienen de keuze van de “deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen” uiterlijk 3 maanden voor ingangsdatum schriftelijk aan te vragen.

2. Ten aanzien van het nieuwe contractpercentage in de functie geldt, dat dit moet passen in de bedrijfsvoering van KLM. Indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich verzet (toets Wet Flexibel Werken) kan KLM deelname aan de regeling afwijzen. KLM zal zich inspannen om te bekijken of het mogelijk is om in een andere functie van de regeling gebruik te maken.

3. In overleg met de leidinggevende wordt de vrije dag c.q. het aangepaste rooster bepaald.

4. Pensioenregeling:

a. de pensioenopbouw van de huidige pensioengrondslag dient te passen binnen de fiscale regels. Indien de fiscale regels wijzigen, is KLM gerechtigd de regeling eenzijdig in te trekken. Ten aanzien van de werknemers die reeds van de regeling gebruik maken, zullen er dan nadere afspraken worden gemaakt;

b. er kan geen gebruik worden gemaakt van deeltijdpensioen om het bruto inkomensverlies te compenseren, noch een combinatie van deze regeling en deeltijdpensioen, wel kan een eventueel spaarsaldo levensloop hiervoor worden ingezet;

c. indien werknemer reeds gebruik maakt van deeltijdpensioen, kan voor de regeling worden gekozen, zolang het huidige contractpercentage behorend bij deeltijdpensioen past in de tabel van de regeling;

d. in het kader van de fiscaal toelaatbare pensioenopbouw is de werknemer die elders pensioen gaat opbouwen, verplicht deze pensioenopbouw aan KLM te melden, dit kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw bij KLM.

5. Na beëindiging van gebruikmaking van de regeling eindigt de arbeidsovereenkomst en dient aan- sluitend het pensioen in te gaan. Als er sprake is van vervroegde ingang van het pensioen (vóór de AOW leeftijd), dan kan desgewenst gebruik gemaakt worden van de zgn. hooglaag constructie om het “AOW-gat” gedeeltelijk te compenseren. Het Algemeen Pensioenfonds (BSG) kan informatie verstrekken over de persoonlijke pensioensituatie.

6. Werknemers die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn kunnen geen gebruik maken van deze regeling, gelet op de toepassing van het vast opbouwpercentage bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (zie artikel 11, punt 12 van het pensioenreglement). Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, maar 100% werken, kunnen gebruik maken van de regeling, waarbij de suppletie (cao bijlage 7) daalt naar rato van de vermindering van het loon.

7. Er is sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst waarin de nieuwe voorwaarden en condities zijn vastgelegd en akkoord bevonden. Dit is onherroepelijk: er kan niet meer op worden teruggekomen.

8. De uitbreiding op de tijdelijke regeling cao 2016 van 16 februari 2017 (opname levensloopverlof voordat het dienstverband eindigt), is van toepassing.

Belangrijk: vanaf 2023 zal er een nieuw pensioenstelsel gelden voor KLM Grond.

Voor specifieke vragen, raadpleeg de KLM pensioensplanner of breng een bezoekje aan de contact personen van KLM Pensioen (Topsite 6e verdieping).

Uiteraard staan de kaderleden ook altijd klaar om je vragen te beantwoorden, spreek ze aan op de werkvloer of stuur een berichtje.