FNV Voorstellen cao KLM Grondpersoneel 2023

Koopkracht

APC: Ter compensatie van de stijging van de kosten van levensonderhoud zullen de salarissen door middel van toepassing van een systeem van automatische prijscompensatie (APC) worden geïndexeerd. Dat wil zeggen dat telkenmale per 1 januari de brutosalarissen worden aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de consumenten-prijsindex (CPI). De aanpassing vindt plaats op basis van het CBS consumentenprijsindexcijfer (reeks voor alle huishoudens, afgeleid oktober-oktober, af te ronden op 1 decimaal). Wanneer aanpassingen negatief zijn wordt het percentage niet toegepast maar bevroren en verrekend met additionele verhogingen.

Loonsverhoging 14,3% per jaar: Gezien de ingangsdatum van deze cao per 2 maart 2023 , betekent dit dat de brutosalarissen als eerste per 1 januari 2024 structureel worden aangepast op basis van de APC. Gezien de looptijd van 2 maart zetten we in op 12% voor de tussenliggende periode van 10 maanden. Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de maatregelen die door de overheid zijn genomen, gaat FNV hier éénmalig uit van de niet afgeleide CPI.

Aanpassen winstdelingsregeling: In het verleden is er voor het gronddomein een ander uitkeringspercentage bij de winstdelingsregeling afgesproken dan in de andere domeinen. FNV is van mening dat alle KLM medewerkers evenredig veel bijdragen aan de successen van het bedrijf en daarmee ook een gelijke winstdeling verdienen. De genoemde COI uit de winstdelingstabel dient daarom aangepast te worden van 15,7% naar 11,3%. FNV stelt verder voor dat de winstdelingsregeling op het gronddomein voortaan in euro’s verdeeld wordt in plaats van in procenten.

Gezondheidsschade: KLM dient haar medewerkers te beschermen tegen gezondheidsschade. Zolang dit niet het geval is dient KLM haar medewerkers die blootgesteld worden aan ongezonde arbeidsomstandigheden een toeslag te betalen ter hoogte van €1,50 per uur.

Onderbezetting: Jarenlang hebben KLM grondmedewerkers in onderbezetting gewerkt. De financiële prikkel om krappe bezettingen na te streven moet verdwijnen. Medewerkers ontvangen bij onderbezetting een collectieve onderbezettingstoeslag uitgedrukt in het uurloon van tenminste twee keer het tekort aan fte.

DI-budget: Het DI-budget wordt opgehoogd naar 4% en wordt uitgekeerd aan het begin van het jaar voor het daaropvolgende jaar.

Reiskosten: Reiskosten worden verhoogd naar €0,21 per km en worden geïndexeerd op het fiscale maximum.

Thuiswerkvergoeding: De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar €2,15 per dag en geïndexeerd op het fiscale maximum.

Jubileum: KLM verstrekt een jubileumuitkering bij 12,5 dienstjaren ter waarde van 0,5 keer de jubileumuitkering zoals genoemd in art.10.14.

Certificeringstoeslagen: KLM en vakbonden maken een gap analysis van de toeslagen voor certificeringspersoneel. In deze analyse kijken we naar welke certificeringen er gevraagd worden binnen het gronddomein en welke toeslagen hier tegenover staan. Bestaande toeslagen worden structureel gemaakt.

Loongebouw: Voor veel functies staat de doorgroei in het loongebouw niet in relatie tot vak volwassenheid. FNV stelt hiertoe voor het loongebouw in te korten door de eerste treden te laten vervallen.

Arbeidsmarkttoeslag: Op voorspraak van KLM is vorig jaar de AMT afgesproken voor moeilijke vervulbare vacatures. De AMT is een bron van ergernis voor onze achterban. Ter vervanging van de AMT, stelt FNV voor om treden toe te voegen aan de bovenkant van het loongebouw. Dit nieuwe perspectief motiveert de huidige medewerkers om te blijven en maakt het bedrijf aantrekkelijker voor externe instroom. Dit voorstel communiceert uiteraard met het vorige voorstel over het loongebouw.

Schaalmaximum: Ter bevordering van de retentie van ervaren medewerkers is er voor medewerkers die het maximum van de schaal hebben bereikt jaarlijks een eenmalige bruto uitkering ter waarde van de gemiddelde progressie (nu 2,25%) in hun loonschaal berekend over hun jaarinkomen.

Zwaar Werk

RVU: Werk op de luchthaven is over het algemeen zwaar werk. FNV vindt het belangrijk dat mensen gezond hun pensioen kunnen halen en zit zich volop in voor verbeteringen van de arbeidsomstandigheden. Voor veel oudere medewerkers komen deze verbeteringen te laat. De mogelijkheden die de overheid via de RVU heeft geboden om eerder te stoppen met werken blijken onvoldoende en hebben bovendien een einddatum in 2025. FNV pleit voor een verbetering en verlenging van de RVU regeling bij KLM.

Bezettingsnormen: Voor operationele functies wordt een minimumbezetting bepaald op basis van fysieke belasting. Deze minimumbezetting wordt bepaald in samenspraak met de medezeggenschap en is ten alle tijden raadpleegbaar voor werknemers en vakorganisaties.

Deeltijdpensioen: De mogelijkheden voor deeltijdpensioen wordt uitgebreid door de herintroductie van de 80/90/100 regeling. (Uitwerking Cao KLM-Grondpersoneel 2022-2023)

Recht op afwezigheid voor ouderen: medewerkers kunnen vanaf vijf jaar voorafgaand aan de AOW-leetijd een maximum van 10 dagen extra afwezig zijn, mits de medewerker het wettelijk verlof heeft opgenomen waar deze recht op heeft.

Arbeidsmarkt

Onbepaalde tijd de norm: Tijdelijke contracten met een duur van vijf jaar zorgen voor onzekerheid bij de medewerker en bemoeilijkt de nieuwe instroom. Alle huidige vijfjaarscontracten worden omgezet naar vaste dienstverbanden en er worden niet langer vijfjaarscontracten aangeboden.

Vast-flex: De combinatie van gewijzigde wet- en regelgeving en de huidige arbeidsmarktproblematiek heeft uitgewezen dat het loont om af te stappen van de vast-flex verhoudingen die in onze cao zijn vastgelegd. Vaste contracten zijn wat FNV Luchtvaart betreft de norm bij KLM. Structureel werk, wordt gedaan door mensen met een structureel contract.

Opkomsten: Diensten worden in het beginsel aangeboden in een lengte van 8 uur, ook bij deeltijdcontracten.

Werkplekverdringing: Stagiairs mogen alleen boven de sterkte ingezet worden.

Banenafspraak: KLM gaat proactief aan de slag met het creëren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Verlof

Zeggenschap: De KV dagen voor ouderenbeleid worden omgezet naar MV.

Ouderendagen: Veel medewerkers zijn ontstemd over de verdwenen ouderendagen. FNV stelt voor dat de Extra Rust factor wordt opgehoogd van 1,6 naar 2,5.

Voorspelbaarheid: Het inroosteren van KV in uren mag alleen in de supervroege dienst (opkomsten tussen 5.00 en 6.00 uur) met een maximum van 16 losse uren per kalenderjaar.

Vakbondsfaciliteiten

Introductie presentatie: KLM organiseert een moment waarop de vakbonden de mogelijkheid krijgen zichzelf te presenteren aan nieuwe grondmedewerkers.

Internationale solidariteit: De luchtvaart is internationaal georganiseerd. De komende jaren zien we een toename in onze internationale vakbondsactiviteiten. Gezien de internationale concurrentie zijn wij in die gevallen ook vaak pleitbezorger van KLM. Om internationaal overleg te kunnen voeren stellen wij een apart budget voor van €20,- per lid, waar vakorganisaties gebruik van kunnen maken.

Toegang tot de werkvloer: Vakbondsmedewerkers moeten met hun leden in gesprek kunnen op de werkvloer. Bij KLM is dit onnodig complex en beperkt. FNV Luchtvaart wil een KLM-pas voor alle FNV medewerkers die actief zijn bij KLM. Daarnaast willen we graag dat de KLM de aanvraag voor een Schiphol pas met toegang tot de beveiligde gebieden steunt.

IPB

IPB in de cao: Grondmedewerkers kennen veel frustratie over de reisfaciliteitenIPB regeling. Daarmee bereikt de regeling het tegenovergestelde effect. FNV Luchtvaart wil de reisfaciliteiten IPB regeling opnemen als bijlage van de cao.

Moderniseren IPB: Er is sprake van grote ongelijkheid in de huidige reisfaciliteiten IPB regeling, waarbij het lager betaalde grondpersoneel beleidsmatig flink benadeeld wordt.. Deze ongelijkheid is voor ons onacceptabel en voor de buitenwereld niet uitlegbaar. Wij stellen voor dat de regeling op basis van gelijkheid gemoderniseerd wordt.


Wij behouden ons het recht voor om voorstellen te wijzigen of aanvullende voorstellen in te dienen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van FNV KLM Grond,

David van de Geer

Bestuurder FNV Luchtvaart

Aanbevolen artikelen