Eisen Arbeidsinspectie versterken roep dat het op Schiphol anders moet.

Dieselvoertuigen binnen 9 maanden vervangen

Door Jorg Heijmink Liesert 14 maart 2023

FNV is tevreden over de eisen voor het terugdringen van dieselmotoremissie die de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) vandaag oplegde aan Schiphol en andere bedrijven die op de luchthaven werken. De Inspectie eist onder andere dat binnen negen maanden dieselvoertuigen worden vervangen op de plekken waar de meeste blootstelling plaatsvindt. Daar waar dat technisch niet mogelijk is, moet de uitstoot van dieselmotoren worden teruggedrongen. Verder moet er ruim baan komen voor het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (pago), waarbij gezondheidseffecten vroegtijdig in beeld komen. En tenslotte moeten per direct hulpmiddelen voor de bagageafhandeling worden gebruikt om de fysieke belasting te minimaliseren.

Tik op de vingers

Bij de meeste bedrijven op Schiphol is veel mis. Zo is er geen registratie van persoonlijke blootstelling aan dieselmotoremissie en andere gevaarlijk stoffen en zijn inventarisaties van de risico’s onvolledig. Ook is er geen aanbod van een wettelijk verplicht preventief gezondheidsonderzoek en ontbreekt een plan van aanpak om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te minimaliseren. Verder zijn technisch aanwezige oplossingen – zoals walstroom, walventilatie en elektrische voertuigen – wel beschikbaar, maar worden ze niet gebruikt. En weten we dat de fysieke belasting té groot is: de NLA stelt vast dat de norm met een factor twee wordt overschreden. Op de meeste van deze punten tikt de inspectie de luchthavenbedrijven flink op de vingers.

Jarenlang vrij baan gegeven

‘Na honderden klachten van werknemers over veel te zware lichamelijke belasting en de vele werknemers die hier gezondheidsschade aan over hebben gehouden, is het goed dat de Arbeidsinspectie nu gaat handhaven. De overheid heeft jarenlang Schiphol-bedrijven vrij baan gegeven en door de moordende concurrentie zijn de werkers daar de dupe van. Maar aan die praktijken komt gelukkig nu een eind’, zegt Jaap de Bie, vakbondsbestuurder FNV Schiphol.

Jaap de Bie: De tijd van uitstelgedrag is voorbij en als ze dat proberen, zitten wij er als FNV bovenop! We kijken ook uit naar het handhavingsbesluit van de NLA over het gebruik van aggregaten en vliegtuigmotoren: ook dat moet snel aan banden gelegd worden: je voelt het je longen inkruipen als je op het platform komt.

Bagageafhandelaars

Ook eist de Arbeidsinspectie dat de medewerkers die de bagageafhandeling op Schiphol voor hun rekening nemen, meteen hulpmiddelen moeten krijgen als ze zwaar sjouwwerk doen. Er moeten direct hulpmiddelen voor de bagageafhandeling worden ingezet én binnen twee jaar moet het gemechaniseerd zijn.

Notoire wetsovertreders nu aangepakt

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Jarenlang koesterden neoliberale kabinetten de fantasie dat structurele handhaving onnodig was. Bedrijven enkel vragen zichzelf te reguleren, zou genoeg zijn. Het tegendeel bleek. Iedereen claimde veiligheid en gezondheid belangrijk te vinden, maar in de bestuurskamers van deze bedrijven wilden ze graag wel de lusten, maar niet de lasten dragen en bleef preventie uit. Tot nu. De FNV krijgt op vrijwel alle punten gelijk. Wat onze kaderleden zien en voelen, bevestigt nu de Arbeidsinspectie: notoire wetsovertreders worden nu aangepakt.

Belang van de werknemers prevaleert

Ook verheugend te noemen is de conclusie van de Inspectie dat ‘het belang van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, net als het algemene belang, prevaleren boven het belang van Schiphol dat onvoldoende maatregelen neemt om te voldoen aan wet- en regelgeving’. Ook vindt de NLA dat Schiphol sneller dan het zelf stelt, elektrificatie kan realiseren wat betreft de dieselmotoremissie.

Aanbevolen artikelen